Kwestionariusz „Moja kariera”

Instrukcja
Celem tego kwestionariusza jest zachęcenie Cię do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. Nie ma tutaj odpowiedzi dobrych i złych. Różne cechy opisane w kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie go ma posłużyć do opisania Twoich „kotwic kariery”, nie zaś do ich oceniania.

Prosimy o przypisanie najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do Ciebie w ogóle nie pasują. Na przykład, jeśli twierdzenie mówi „Marzę o stanowisku prezesa firmy” możesz przypisać mu następujące rangi:

„1” – jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuję do Ciebie
„2” lub „3” – jeśli to twierdzenie pasuję do Ciebie w niektórych sytuacjach
„4”lub „5” – jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuję do Ciebie
„6” – jeśli to twierdzenie całkowicie do Ciebie pasuje.
Rangi wpisuj w kolumnie po lewej stronie twierdzeń.

 

 
_______ 1 Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę jak do eksperta
_______ 2 Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki
_______ 3 Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru, sposobu i czasu działania
_______ 4 Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia
_______ 5 Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę
_______ 6 Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra
_______ 7 Marzę o takiej karierze dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań
_______ 8 Raczej porzucę firmę, niż pozwolę żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne
_______ 9 Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu
_______ 10 Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi
_______ 11 Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach
_______ 12 Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo
_______ 13 Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu
_______ 14 Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom
_______ 15 Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami
_______ 16 Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej
_______ 17 Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla
_______ 18 Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla
_______ 19 Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania
_______ 20 Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji
_______ 21 Zaangażuję się w taką drogę zawodową, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów
_______ 22 Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską wolę spożytkować swoje umiejętności dla budowania lepszego świata
_______ 23 Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania
_______ 24 Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego
_______ 25 Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduję utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie
_______ 26 Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menedżera – fachowca
_______ 27 Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa
_______ 28 Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienie i stałe zarobki
_______ 29 Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś, co będzie oparte na moim własnym pomyśle
_______ 30 Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa
_______ 31 Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację
_______ 32 Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menedżerska
_______ 33 Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuję moje szczególne umiejętności i talenty
_______ 34 Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla
_______ 35 Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię
_______ 36 Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji
_______ 37 Marzę o stworzeniu własnej firmy
_______ 38 Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym
_______ 39 Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej
_______ 40 Zawszę będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty „praca – dom”

Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwróć uwagę na te, które rangowałeś najwyżej. Wybierz z nich TRZY, które najdokładniej Cię opisuję i do przyznanych im rang dodaj jeszcze po cztery (4) punkty.

Tablica wyników
Przenieś wyniki wpisane w kolumnach do tablicy – klucza. Dodaj punkty wpisane w każdej kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym kotwicom kariery. Nie zapomnij o dodaniu po 4 punkty do rang najdokładniej Cię opisujących. Wynik każdej kolumny podziel następnie przez 5. Otrzymasz w ten sposób średni wynik dla każdej skali, oznaczający wagę, jaką ma dla Ciebie dana wartość – „kotwica” kariery

    P   Prz   A/N   B/S   K/P   U/P   W  
  1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___
  9 ___ 10 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 14 ___ 15 ___ 16 ___
  17 ___ 18 ___ 19 ___ 20 ___ 21 ___ 22 ___ 23 ___ 24 ___
  25 ___ 26 ___ 27 ___ 28 ___ 29 ___ 30 ___ 31 ___ 32 ___
  33 ___ 34 ___ 35 ___ 36 ___ 37 ___ 38 ___ 39 ___ 40 ___
Suma   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___
    / 5    / 5    / 5    / 5   / 5    / 5    / 5    / 5
Średnia   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

 

P - Profesjonalizm
Prz - Przywództwo
A/N - Autonomia i niezależność
B/S - Bezpieczeństwo i stabilizacja
K/P - Kreatywność i przedsiębiorczość
U/P - Usługi i poświęcenie dla innych
W - Wyzwania
- Styl życia

    Profesjonalizm
Towarzyszy mu dążenie do „bycia fachowcem” w konkretnej dziedzinie, potwierdzenie własnego mistrzostwa, awansu. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi.

    Przywództwo
Celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu finansowego.

    Autonomia i niezależność
Związana jest z dążeniem poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń (związanych np. z biurokracją i autokratyzmem przełożonych).  Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest „bycie sobie sterem i żeglarzem”, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i związana z nimi odpowiedzialność.

    Bezpieczeństwo i stabilizacja
Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny związek z formą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa.

    Kreatywność i przedsiębiorczość
Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie zdobywają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy i je rozwiązują, dążą do wprowadzenia zmian, innowacji, itd. Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awansu. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kreatywności jest także przedsiębiorczość.

    Usługi i poświęcenie dla innych
Głównym celem w życiu staje się  realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze.

    Wyzwanie
Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawiania się trudnościom i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowisku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, np. takie jak ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport.

    Styl życia
Osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia – a przede wszystkim pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy.