Jak rozwiązywać konflikty?

Czas trwania: 90 minut

 

Cele:

 • poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów
 • kształcenie umiejętności wczuwania się w sytuacje innych osób
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania sporów
 • uświadomienie sobie swoich reakcji w sytuacji konfliktowej
 • podkreślenie znaczenia posiadania umiejętności radzenia sobie z konfliktami
 • wskazanie negatywnych skutków zaniechania rozwiązywania sporów
 • kształcenie umiejętności skutecznego dyskutowania i umiejętności wypracowywania kompromisów

 

Metoda:

 • zadaniowa
 • dyskusja
 • mini wykład
 • burza mózgów
 • ekspresyjna

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa, indywidualna
 • przedmiotowa: poznawcza, twórcza, zabawowa

 

Środki:

 • papier,
 • pisaki,
 • kredki,
 • kolorowe czasopisma,
 • klej,
 • nożyczki,
 • wycinanki.


Przebieg zajęć:

Zajęcia 1:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć. Sposoby radzenia sobie z konfliktami – wychowawca podkreśla, że zawsze jest kilka możliwości wyboru, aby rozwiązać sytuację konfliktową. Zapoznaje uczniów z tymi sposobami: negocjacjami, kompromisem, mediacjami. Przedstawia „twardy” i „miękki” styl negocjacji oraz odpowiadające im zasady. Wspomina o ugodzie (kompromisie).   ( 10 minut)
 • dyskusja – Jak rozwiązywać konflikty? – uczniowie dyskutują, na koniec nauczyciel formułuje wniosek np. „Konfliktów nie da się uniknąć, ale trzeba je umiejętnie rozwiązywać”. (10 minut)
 • „6 kroków” – zapoznanie uczniów z 6 etapami rozwiązywania konfliktów:
  1) rozpoznać i nazwać konflikt,
  2) znaleźć możliwe rozwiązania,
  3) krytycznie ocenić te rozwiązania,
  4) zdecydować się na przyjęcie najlepszego,
  5) wypracować sposoby realizacji tego rozwiązania,
  6) sprawdzić po pewnym czasie czy udało się rozwiązać konflikt 
  (5 minut)
 • „Rozwiążmy konflikt” – podział na grupy i każda z nich ma za zadanie metodą 6 kroków rozwiązać jedną sytuację konfliktową. Przedstawienie swoich propozycji, polemika z pozostałymi uczniami.  (10 minut)
 • „Co przeszkadza?” – burza mózgów – trudności w rozwiązywaniu konfliktów. Omówienie propozycji. Podsumowanie zajęć. (10 minut)

 

Zajęcia 2:

 • powitanie i nawiązanie do poprzednich zajęć (5 minut)
 • „Przedstaw konflikt” – w grupach należy przedstawić za pomocą rysunku konflikt między dwojgiem ludzi. Zwrócić uwagę należy na gesty tych osób, mimikę, postawę. Prezentacja prac i ich omówienie. (10 minut)
 • „Rozwiąż” – podział na parzystą liczbę grup. Każda grupa pisze na arkuszu papieru 3 sytuacje konfliktowe, do których może dojść między dwojgiem ludzi. Następnie grupa przekazuje swój arkusz grupie sąsiedniej. Teraz zadaniem grup jest wypracowanie kompromisów do konfliktów, które otrzymały od innej grupy. Omówienie ćwiczenia. (15 minut)
 • „Jak się czujesz, kiedy wejdziesz z kimś w konflikt?”- stworzenie „collagu” lub rysunku, na temat uczuć i emocji związanych z sytuacją konfliktową. Prezentacja prac.  Podsumowanie zajęć (15 minut)