Rodzaje agresji

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • zapoznanie z różnymi rodzajami agresji
 • rozwijanie postawy samokontroli i tolerancji dla opinii innych
 • wyćwiczenie umiejętności postępowania w przypadku pojawienia się agresji

 

Metoda:

 • burza mózgów
 • zadaniowa
 • dyskusja

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa, indywidualna
 • przedmiotowa: poznawcza, twórcza

 

Środki:

 • papier,
 • markery


Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć. (5 minut)
 • Rodzaje agresji – burza mózgów. Na forum klasy wszyscy wymyślają rodzaje agresji. Po określeniu tego, próba ustalenia, co się kryje za agresją: złość, niewiedza, strach, bezsilność, itp. (10 minut)
 • „Samo życie” – podziała na 4 grupy, które zastanawiają się nad biografią agresywnej osoby: ze świata polityki, świata rozrywki, z historii, z własnego otoczenia. Należy zastanowić się, czy warto być agresywnym i jakie z tego płyną korzyści, a jakie negatywne konsekwencje? (10 minut)
 • „Szpilki” – uczniowie zapisują na kartkach, jakie zachowania ranią innych ludzi. Potem wspólnie zastanawiają się i wypisują na arkuszu te, które mają najwięcej wspólnego z przemocą. ( 5 minut)
 • „Niewinne żarty” – prowadzący wypisuje na tablicy zdania: „Kiedy rozdawano rozum – ciebie tam nie było”, „Taki nos widziałem ostatnio na paradzie clownów”. Zwrócenie uwagi, że istnieje przemoc psychiczna. Uczniowie podają przykłady agresji słownej w szkole, rodzinie, itp. (10 minut)
 • Podsumowanie zajęć (5 minut)