Czy media są źródłem przemocy?

Czas trwania: 90 minut

 

Cele:

 • pogłębienie wiedzy na temat wpływu mediów na kształtowanie osobowości
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich poglądów i uczuć
 • rozwijanie umiejętności analizowania, wnioskowania
 • rozbudzanie krytycznej postawy wobec wzorców, jakich dostarczają media
 • zaspokojenie potrzeby swobodnego wyrażania opinii

 

Metoda:

 • inscenizacyjna
 • zadaniowa
 • ekspresyjna

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa
 • przedmiotowa: zadaniowa

 

Środki:

 • arkusze szarego papieru,
 • nożyczki,
 • klej,
 • gazety,
 • TV,
 • odtwarzacz płyt,
 • płyty z filmami przedstawiające sceny przemocy

 

Przebieg zajęć:

Zajęcia 1:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć  (5 minut)
 • po nawiązaniu do wcześniejszych lekcji, przeprowadzenie ćwiczenia „Uwaga! To straszne!”. Podział uczniów na 5 – 7 osobowe grupy. W grupach – naklejanie na arkusze szarego papieru wyciętych z gazet fotografii, tytułów artykułów, wycinków prasowych – wszystkiego, co kojarzy się uczniom z przemocą. Po wykonaniu zadania – prezentacja prac przez poszczególne zespoły.   (20 minut)
 • ćwiczenie „Co jest źródłem przemocy?”. Dalsza praca w grupach – wypisanie na arkuszach papieru źródeł przemocy. Prezentacja prac. Omówienie – zwrócenie uwagi na wpływ mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców postępowania.  (10 minut)
 • podsumowanie zajęć i poproszenie uczniów, by na kolejne zajęcia zastanowili się nad rolą mediów w propagowaniu wzorców agresywnych, gdyż odbędzie się sąd nad mediami. Uczniowie sami wybierają spośród siebie sędziego, adwokata, prokuratora, itp. (10 minut)

Zajęcia 2:

 • przywitanie się z grupą i zaproponowanie uczniom przeprowadzenia swoistego sądu nad mediami. Na ławie oskarżonych zasiądą: radio, telewizja, internet, prasa. Wychowankowie sami spośród siebie wybierają adwokata, prokuratora, sędziego z dwoma asystentami, świadków (np. reżyser filmowy, matka małych dzieci, itp.). Należy dać wszystkim około 5 minut na przygotowanie się do roli, a następnie można rozpocząć rozprawę. Wszystko ma się odbywać tak, jak w prawdziwym sądzie. „Proszę wstać. Sąd idzie”. Rozprawa przeciwko Mediom z powództwa cywilnego. Kolejno mowę wstępną (krótką) wygłasza prokurator i adwokat. Prokurator jako pierwszy powołuje swoich świadków (świadkowie składają przysięgę o prawdomówności), a po przesłuchaniu oddaje ich do dyspozycji adwokatowi. Zarówno adwokat, jak i prokurator mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu, a sąd do jego oddalenia, bądź podtrzymania. Na sali musi panować cisza i ład. Na świadków można powoływać także oskarżonych. Na zakończenia adwokat i prokurator wygłaszają kolejno mowę końcową, a sąd po naradzie ogłasza wyrok. Następuje później omówienie ćwiczenia – jak kto się czuł w swojej roli, co sprawiało mu trudności, co przychodziło z łatwością.  (45 minut)