Agresja – jej istota i przejawy

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • próba określenia istoty agresji, jej przejawów, atrybutów
 • przygotowanie uczniów do umiejętnego radzenia sobie z agresją
 • kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi
 • kształtowanie postawy zrozumienia i wyrozumiałości dla innych
 • kształtowanie nawyku respektowania odmiennych zapatrywań innych ludzi
 • próba kształtowania w młodzieży mechanizmów radzenia sobie z agresją, jak też zapobiegania jej oraz łagodzenia jej przejawów
 • uświadomienie znaczenia i rozmiaru agresji

 

Metoda:

 • zadaniowa
 • sytuacyjna

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, indywidualna, grupowa
 • przedmiotowa: poznawcza, twórcza, zabawowa

 

Środki:

 • papier,
 • markery,
 • kosz na śmieci.

 

Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć. (5 minut)
 • Podział na grupy. Uczniowie rysują symbol agresji. Omówienie prac na forum klasy. (10 minut)
 • Dyskusja na temat agresji – wychowawca prowokuje dyskusję pytaniami, np. Czy agresja pomaga w życiu? Czy można żyć zupełnie bez agresji?, itp.  (10 minut)
 • „Krzesło” – wychowawca stawia na środku krzesło i prosi, by każdy stanął w takiej odległości od krzesła, na ile jest dziś w nim agresji. Im bliżej ktoś stanie, tym więcej w nim agresji. Następnie rundka - dlaczego stanąłem tak, a nie inaczej? (5 minut)
 • „Kosz na złość” – uczniowie na karteczce wypisują jedną sytuację, która ich ostatnio mocno zdenerwowała. Wychowawca stawia na środku klasy kosz na śmieci i mówi „Czaruję, że po wrzuceniu kartek do kosza, nasza agresja maleje”. Chętni głośno odczytują swoje kartki i wrzucają do kosza. Można drzeć karteczki. Potem, dyskusja – wychowawca pyta : „Czy pomogło wam to symboliczne wyrzucenie złości?, Jeśli nie, to co może pomóc?” (10 minut)
  Podsumowanie zajęć (5 minut)