Źródła przemocy i zachowań agresywnych

Czas trwania: 90 minut

 

Cele:

 • poznanie źródeł agresywności, która pobudza do stosowania przemocy w kontaktach między ludźmi
 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk społecznych
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania źródeł przemocy
 • rozbudzanie krytycznej postawy wobec swoich zachowań
 • uświadomienie własnego wkładu w tworzeniu komunikacji międzyludzkiej

 

Metoda:

 • burza mózgów
 • zadaniowa
 • dyskusja
 • inscenizacji

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa, indywidualna
 • przedmiotowa: zabawowa, twórcza

 

Środki:

 • papier,
 • markery,
 • arkusz z postacią człowieka

 

Przebieg zajęć:

Zajęcia 1:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć. „Ala ma kota” – zadaniem 2 osób jest wypowiedzenie tego samego zdania w odmiennych wersjach: spokojnej, opanowanej oraz krzycząc, ze złością, agresją. Zadaniem słuchających jest ocena przekazów, zdecydowanie, który jest lepszy do przyjęcia. (5 minut)
 • „Portret agresora” – wychowawca przykleja na ścianę arkusz papieru z postacią człowieka. Uczniom rozdaje kartki, na których wypisują cechy ludzi agresywnych. Następnie odczytują je i przyklejają na arkusz tworząc w ten sposób portret agresora. Omówienie – co charakteryzuje człowieka stosującego przemoc?  (10 minut)
 • „Przemoc na co dzień” – wychowawca dzieli klasę na 3 grupy. Zadaniem każdego zespołu jest przytoczenie jak największej ilości sytuacji, w których rodzi się chęć zastosowania przemocy. Na arkuszach papieru grupy wypisują typowe zachowania mające miejsce w 3 środowiskach: rodzinie, szkole, na ulicy. Każda grupa przedstawia swoje pomysły. Prowadzący zwraca uwagę, że agresja i przemoc są zjawiskiem codziennym.  (10 minut)
 • Dyskusja – co jest przyczyną zachowań agresywnych? (5 minut)
 • „Agresja rodzi agresję” – zadaniem klasy jest przedstawienie „łańcucha agresji”. Uczniowie odgrywają scenki: reakcja matki na wiadomość o złym zachowaniu dziecka w szkole, złość ojca na sposób w jaki matka traktuje dziecko, itp. uświadomienie, jak trudno przerwać ten krąg.  10 minut)
 • Podsumowanie zajęć (5 minut)

Zajęcia 2:

 • powitanie i przypomnienie poprzednich zajęć (5 minut)
 • „Co lub kto rodzi we mnie agresję?” – prowadzący dzieli klasę na grupy, każdej daje arkusz papieru. Uczniowie mają wypisać te cechy zachowania ludzi, oraz te czynniki zewnętrzne, które w nich samych wywołują agresję. Po zapoznaniu się z wszystkimi listami, prowadzący wypisuje na tablicy te cechy i czynniki, które najczęściej się powtarzały.   ( 10 minut)
 • „Język agresji – jej atrybuty” – wychowawca dzieli klasę na grupy, każda ma do odegrania jedną scenkę przyjmując zachowanie agresywne. W momencie odgrywania scenki, reszta klasy pilnie obserwuje aktorów. Po odegraniu scenki, uczniowie mają za zadanie wypisać słowa i gesty, które świadczą o tym, że osoba zachowywała się w sposób agresywny. (15 minut)
 • „Czy agresja musi być zła?” – wychowawca prosi, by uczniowie zastanowili się i spróbowali odpowiedzieć na pytanie :jak można w pozytywny lub neutralny sposób wyładować narastającą w nas złość i agresję. Propozycje są zapisywane na tablicy. ( 10 minut)
 • podsumowanie zajęć (5 minut)